Informații contact

REVISTA CULT URA SRL, Str. Marin Sorescu 2A, Targu Jiu, Gorj

Tel. 0731 088 036

Rețeaua Națională a Muzeelor din România a luat act cu neplăcută surprindere de un proiect de ordonanță de urgență care prin măsurile prevăzute va conduce la destabilizarea fără precedent a actului cultural de protejare și promovare a patrimoniului cultural mobil și imobil, material și imaterial, respectiv a culturii scrise și a artelor spectacolului. Proiectul de Ordonanță de urgență anunță măsuri fiscale menite să îmbunătățească ”situația financiară dificilă a României” și ne arată în argumentarea inițială că în ”lipsa unor măsuri fiscale”, ”veniturile realizate ale bugetului general consolidat au fost în valoare de 242,7 miliarde lei în timp ce cheltuielile realizate la nivelul bugetului general consolidat au fost în valoare de 279,9 miliarde lei rezultând un deficit bugetar de 37 miliarde lei.

Considerația generală este însă deficitară întrucât toate entitățile publice din Sănătate, Educație și Cultură (la care se adaugă în mod justificat Apărarea, Poliția, Serviciile de curățenie, mediu etc) sunt producători esențiali în mecanismele societății, având fiecare un loc bine determinat, singurele structuri supraponderale și irelevante fiind în fapt administrațiile arborescente și instituțiile politice care înglobează un număr nejustificat de funcționari.

Înțelegem și respectăm deci nevoia guvernului de a restrânge cheltuielile cu aparatul propriu, dar amestecul între funcționari publici și personal cu diverse specializări dobândite tocmai pentru a putea face cerințelor societății reușește prin acest proiect de ordonanță să-i afecteze doar pe aceștia din urmă, întrucât administrațiile și aparatul politic se vor repoziționa mai ușor, fiind categorii interșanjabile, fără pregătire specială. Administrația publică birocratică este auto-generativă, inventând permanent proceduri și reguli pentru a-și justifica și multiplica existența, în timp ce unitățile ”producător” sunt la limita supraviețuirii suportând permanent constrângeri de bugete sau personal. O digitalizare eficientă ar putea aduce probabil economii semnificative care să nu necesite desființări și comasări făcute în regim pompieristic.

Proiectul nu conține nicio analiză detaliată pe capitole care să arate care ”servicii” și din ce domenii sunt cele mai apăsătoare asupra bugetului și nu conține în mod nejustificat nici economiile estimate prin aceste reduceri. Nu am regăsit nici analizele care să ateste rațiunile pentru normativele de structuri organizaționale propuse, eficiența unor structuri sub 50 de angajați fiind de obicei superioară oricăror modele de organizații – mamut. Proiectul conține în schimb măsuri drastice care aplicate pe orizontală vor distruge domenii întregi, fără posibilitate de redresare în viitor.

Probabil domeniul cel mai afectat va fi cel al Culturii – întrucât majoritatea Sectoarelor culturale creative operează prin organizații de dimensiuni reduse pentru eficiență și flexibilitate. Din pricina faptului că tot sistemul național al culturii este deja vulnerabil și redus la minimul posibil în urma catastrofalelor politici de descentralizare culturală (a se citi de-responsabilizare), unitățile de producție culturală de bunuri și servicii nu vor fi capabile să supraviețuiască nici comasărilor estimate, întrucât specificul lor de activitate nu permite mai multe misiuni profesionale și nici administrare comună. Întreg textul proiectului de ordonanță amestecă nejustificat funcțiile publice cu funcțiile din instituțiile publice de cultură, educație, sănătate etc., după cum în tot textul se fac confuzii nepermise între obiectul de activitate al administrațiilor și obiectul de activitate al instituțiilor publice de cultură.

Nu există niciun temei juridic pentru ca administrarea instituțiilor publice de cultură să fie confundată și asimilată cu ”administrația publică. Serviciile minimale de administrare din instituțiile publice de cultură fiind de facto servicii suport pentru producerea bunurilor și serviciilor culturale, nu un scop în sine.

Deși se motivează reducerile pentru ca guvernul să respecte prioritățile strategice și să acceseze fondurile europene pentru îmbunătățirea infrastructurii, măsurile propuse distrug tocmai infrastructura și patrimoniul celor aproximativ 300 de instituții publice de cultură pe care le propune spre desființare – aproximativ 62% din sistemul public. La acesta se vor adăuga efectele negative ale dezechilibrării sistemului cultural pe care le vor resimți nenumăratele organizații de cultură din mediul privat producători de carte, audiovizual, arte vizuale, arhitectură, organizațiile pentru meșteșuguri, industriile culturale – organizații care nu vor putea suporta taxările impuse.

În mod la fel de surprinzător sunt considerate desființabile institutele de cercetare, institute care îndeplinesc una din funcțiile esențiale pentru diversele domenii de activitate – aceea de dezvoltare inteligentă și sustenabilă pe termen lung. Cercetarea nu va putea fi înlocuită cu producția sau cu administrația, în niciun domeniu, iar efectele pe termen lung sunt inestimabile la acest moment.

Orizontul de timp pentru care se impune aplicarea măsurilor nu ia în calcul miile de persoane disponibilizate și pierderea unui număr înfricoșător de specialiști educați care nu se vor putea orienta spre mediul privat, mai ales în cazul sectoarelor culturale subvenționate.

Problema fundamentală de care acest proiect nu ține cont este că acele sectoare pentru care statul trebuie să-și asume finanțarea nu sunt discutabile la nivel de societate, nici opționale, fiind incluse în obligațiile constituționale ale oricărui stat democratic civilizat pentru care cetățenii plătesc deja cu un procent semnificativ din veniturile lor curente. Invocarea an de an a greutăților pe care le generează Cultura publică este o falsă problemă de sorginte comunistă. Cultura nu este decor, lux sau divertisment și nu mai este instrument de propagandă politică, deși se încearcă în permanență instrumentalizarea ei. Cultura are funcții sociale de netăgăduit contribuind la prezervarea identității naționale, la formarea conștiințelor civice și la educarea cetățenilor alfabetizați. Cultura este singurul domeniu de acțiune la nivelul conștiințelor indivizilor, ajutându-i să se integreze în comunități, să contribuie la construcția unei națiuni, dă sens existenței, motivează și validează participarea socială.

Gestul radical pe care îl oficializează proiectul de ordonanță ar trebui urmat obligatoriu de o modificare a Constituției României din care să fie eliminate drepturile culturale, Art. 33 prin care statul asigură accesul la cultură – deoarece distribuția teritorială a instituțiilor care oferă cultura fundamentală vor fi fost desființate.

Din motivele expuse în continuare și pentru a respecta dreptul la cultură al cetățenilor României, garantat prin art. 33 din Constituție, solicităm eliminarea următoarelor dispoziții din proiectul de ordonanță de urgență:
 
 1. “Art.VI (1) Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se anulează;”

Posturile vacante din instituțiile muzeale nu au fost bugetate la începutul anului bugetar, lipsa fondurilor necesare fiind principala cauză, majoritatea muzeelor trebuind să își adapteze resursa umană, an de an, în funcție de nevoile comunității sau de direcțiile trasate de autoritate. Pe lângă lipsa infrastructurii de depozitare, deficitară la nivel național, muzeele se vor confrunta cu lipsa personalului specializat în conservarea, restaurarea și valorizarea obiectelor și obiectivelor de patrimoniu, cu autosuficiența personalului existent și cu dezinteresul justificat din partea generațiilor de absolvenți din facultățile de profil. Și așa deficitare din punct de vedere al personalului de specialitate, muzeele se vor găsi în imposibilitatea parțială, sau chiar totală, de a îndeplini funcțiile definite prin lege. La nivel național se înregistrează o criză de personal specializat în zona de restaurare, precum și de muzeografi și arheologi.

România nu va mai fi capabilă, pe termen scurt și mediu, să implementeze instrumentele din convențiile internaționale în care este semnatară. Amintim aici Convenția Unesco din 1954, Convenția UNESCO din 1970, Convenția UNESCO din 2001, Regulamentul CE nr.116/2009, Regulamentul UE nr. 880/2019.

Diminuarea statului de funcții va genera disfuncționalități în organizarea actului cultural-educațional, în protejarea și valorizarea patrimoniului cultural național și pe termen lung, la asumarea valorilor identitare. Un alt aspect vizează dezvoltarea sustenabilă și efectele economice, turismul cultural, emergent în momentul de față în România, depinzând în mare parte de oferta culturală dezvoltată de muzeele locale,județene, naționale și de importanță națională.

Anularea posturilor va duce la blocaje în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii din România, mare parte din proiectele de infrastructură fiind dependente de descărcările și supravegherile arheologice gestionate de specialiștii muzeelor din România.

Reamintim aici că aceste posturi vacante nu au fost bugetate la capitolul cheltuieli de personal, din lipsa fondurilor necesare. Mai mult decât atât dezvoltarea instituțiilor de cultură, a programelor culturale cu produsele aferente, implică într-un cadru normal suplimentarea statelor de funcții din instituțiile de cultură.

Pe termen mediu, această măsură va duce la o situație gravă pentru Universitățile din România, în special pentru specializările socio-umane, artele spectacolului, lipsa posturilor din sectorul cultural de stat, odată cu anularea lor, ducând la consecințe greu de estimat pentru viitorul patrimoniului material și imaterial, artele spectacolului și cultura scrisă la nivel național.

 1. “Art. XX (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2024 instituțiile publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților publice centrale/județene sau locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) Au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii și efectiv ocupate în structurile organizatorice; b)

Activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se suprapun peste sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte instituții publice cu obiect de activitate același sau similar;

 • Instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) se pot comasa/desființa/reorganiza/fuziona sau transfera activitatea și personalul încadrat către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale prin modificarea corespunzătoare a numărului de posturi, organigramei și a regulamentelor de organizare și funcționare;
 • Prin comasare/desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer a activității către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale trebuie să rezulte cel puțin următoarele condiții cumulative:
 1. o reducere cu cel puțin 15% a numărului de personal proporțional atât pentru funcțiile de conducere cât și pentru funcțiile de execuție;
 2. o reducere cu cel puțin 15% a cheltuielilor de funcționare, respectiv a cheltuielilor materiale și servicii;”

Efectele acestui articol sunt cele mai dramatice pentru cultura românească. Pentru ilustrarea statistică a impactului acestor măsuri preluăm în continuare din datele oferite de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală. Rețeaua de infrastructură culturală publică a fost diminuată sistematic din 1990. Numărul bibliotecilor publice, a scăzut de la 4.458 în 1990, la 1.962 de biblioteci publice în anul 2021.

Similar numărul așezămintelor culturale din mediul rural a scăzut de la 7.110 clădiri cu funcție de cămin cultural în 1990 la 4.984 de clădiri funcționale în 2020. Având în vedere prevederile legale în vigoare dispariția muzeelor va conduce obligatoriu la imposibilitatea implementării proiectelor investiționale unde este necesar a fi întreprinse servicii de interes arheologic. În prezent doar muzeele care au în Organigramă funcții de arheologi/muzeografi sau/și cercetători științifici, institutele și instituțiile de învățământ superior pot depune și obține avize pentru efectuarea de cercetări arheologice.

Nu există alte instituții în România care pot suplini această funcție. Investiții ale statului și investițiile private vor fi afectate direct. Totodată, mediul academic va avea de suferit prin aceea că în cea mai mare parte, estimăm că peste 80%, dintre cercetările arheologice din România sunt organizate și finanțate de către muzeele județene, iar impactul acestora în mediul științific este unul considerabil.

În aceeași ordine de idei, aplicarea măsurilor de restaurare și conservare asupra obiectelor de patrimoniu cultural național mobil, se face în laboratoare specializate care în cea mai mare parte funcționează în cadrul muzeelor, cu personal de specialitate încadrat în organigramele muzeelor. Nici o altă instituție de cultură, în afara celor menționate mai sus, nu poate cerceta, conserva și restaura bunuri de patrimoniu cultural național clasate. Peste 90% din patrimoniul cultural național mobil din România este deținut de muzee, indiferent de categoria din care fac parte (orășenești, județene, naționale).

Investițiile realizate în ultimii ani de către muzee și ordonatorii de credite, acolo unde acest lucru s-a întâmplat, riscă să devină lipsite de conținut.

ASTFEL, DINTRE CELE 469 DE INSTITUȚII PUBLICE DE CULTURĂ CU PERSONALITATE JURIDICĂ CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN PREZENT, PESTE 61% VOR FI DESFIINȚATE PRIN APLICAREA ACESTOR MĂSURI.

 

 

 

Tip de instituție Număr total de instituții cu personalitate juridică Număr de instituții cu mai puțin de 50 de posturi aprobate în organigrama actuală Procentul de instituții propuse spre desființare Personal de specialitate afectat
Instituții de spectacole sau concerte 126 37

(dintre care 22 de teatre dramatice și pentru copii)

29% 1.200
Biblioteci 59 34

(dintre care 22 de biblioteci județene)

58% 826
Muzee 107 48

(dintre care 30 de muzee județene)

45% 1.013
Așezăminte culturale 177 166 94% Număr neidentificat

statistic

Total 469 285 61%  
         

 

Instituții de spectacole sau concerte

Din totalul de 127 de instituții de spectacole sau concerte – cu personalitate juridica, 37 de instituții au sub 50 de posturi: 22 sunt teatre dramatice sau teatre pentru copii, iar 15 sunt filarmonici, ansambluri muzicale, centre culturale cu activitate de spectacol

Teatre cu mai puțin de 50 de posturi

 

  Denumire Entitate Publica Judet Nr. Total Posturi
1 TEATRUL DRAMATURGILOR ROMÂNI București 40
2 TEATRUL STELA POPESCU București 43
3 TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL Alba 28
4 TEATRUL ANDREI MURESANU Covasna 41
5 TEATRUL FIGURA STUDIO SZINHAZ GHEORGHENI Harghita 26
6 TEATRUL MUNICIPAL CSIKI JATEKSZIN Harghita 40
7 TEATRUL TOMCSA SANDOR Harghita 38
8 TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET VASILACHE Botosani 29

 

9 TEATRUL MUNICIPAL MATEI VISNIEC

SUCEAVA

Suceava 38
10 TEATRUL AURELIU MANEA TURDA Cluj 45
11 TEATRUL DE PAPUSI BRĂILA Braila 28
12 TEATRUL DRAMATIC GEORGE CIPRIAN Buzau 32
13 TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET CALUTUL DE MARE Constanta 38
14 TEATRUL DE PĂPUȘI GULLIVER GALAȚI Galati 42
15 TEATRUL MUNICIPAL FOCSANI Vrancea 29
16 TEATRUL TUDOR VIANU Giurgiu 29
17 TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET COLIBRI CRAIOVA Dolj 30
18 TEATRUL ANTON PANN RM VALCEA Valcea 44
19 TEATRUL MUNICIPAL ARIEL Valcea 44
20 TEATRUL DE VEST Caras Severin 32
21 TEATRUL DE ARTA DEVA Hunedoara 13
22 TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET MERLIN Timis 50
  TOTAL POSTURI DE SPECIALITATE   779
Alte institutii de spectacol (filarmonici, ansambluri, centre culturale cu activitate de spectacol) cu mai puțin de 50 de posturi
 
  Denumire Entitate Publica Judet Nr. Total Posturi
1 ANSAMBLUL DE DANSURI TREI SCAUNE

HAROMSZEK

Covasna 46
2 ANSAMBLUL NAȚIONAL SECUIESC HARGHITA Harghita 31
3 TRUPA DE DANS UDVARHELY NEPTANCMUHELY Harghita 22
4 ORCHESTRA POPULARĂ RAPSOZII BOTOSANILOR Botosani 42
5 ANSAMBLUL FOLCLORIC TARA VRANCEI Vrancea 40
6 FILARMONICA LYRA-GEORGE CAVADIA BRAILA Braila 14
7 CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE TINERET PENTRU UNESCO NICOLAE BĂLCESCU București 26
8 CENTRUL NAȚIONAL AL DANSULUI BUCUREȘTI București 21
9 Centrul Cultural Și De Arte Lazarea Harghita 9
10 Centrul de Cultura George Apostu Bacau 19
11 CENTRUL PENTRU CULTURĂ ȘI ARTE CARMEN SAECULARE Neamt 37
12 CENTRUL CULTURAL JEAN BART TULCEA Tulcea 28
13 CENTRUL CULTURAL JUDETEAN ARGES Arges 42
14 CENTRUL CULTURAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI Arges 18
15 CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE BRĂILA Brăila 26

 

  TOTAL POSTURI DE SPECIALITATE   421
Muzee

Din cele 107 muzee cu personalitate juridica, 48 au sub 50 de posturi :

 • 7 muzee aflate in subordinea MC
 • 30 muzee aflate în subordinea consiliilor județene
 • 12 muzee aflate în subordinea consiliilor locale (orașe și municipii) Muzee din subordinea MC cu mai puțin de 50 de posturi
  Denumire Entitate Publica Judet Nr. Total Posturi
1 MUZEUL DE ARTA VASILE GRIGORE București 5
2 MUZEUL NAȚIONAL AL HĂRȚILOR ȘI CĂRȚII

VECHI

București 14
3 MUZEUL NATIONAL BRAN Brasov 34
4 MUZEUL NAȚIONAL AL CARPAȚILOR

RĂSĂRITENI

Covasna 22
5 MUZEUL NAȚIONAL BRATIANU Argeș 13
6 MUZEUL NAȚIONAL CONSTANTIN BRANCUSI Gorj 3
7. MUZEUL ORORILOR COMUNISMULUI ÎN

ROMÂNIA

București 9
  TOTAL POSTURI DE SPECIALITATE   100
       
Muzee cu mai puțin de 50 de posture aflate în subordinea consiliilor judetene
  Denumire Entitate Publica Judet Nr. Total Posturi
1 MUZEUL CASA MURESENILOR Brasov 18
2 MUZEUL DE ARTA BRASOV Brasov 21
3 MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV Brasov 29
4 MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV Brasov 50
5 MEMORIAL IPOTESTI-CENTRUL NAȚIONAL DE STUDII MIHAI EMINESCU Botosani 41
6 MUZEUL JUDEȚEAN ȘTEFAN CEL MARE VASLUI Vaslui 47
7 MUZEUL DE ARTA CLUJ NAPOCA Cluj 45
8 MUZEUL MEMORIAL OCTAVIAN GOGA Cluj 16
9 COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE Maramures 8
10 MUZEUL DE MINERALOGIE BAIA MARE MARAMUREȘ Maramures 18
11 MUZEUL JUDETEAN DE ARTA CENTRUL ARTISTIC

BAIA MARE

Maramures 20
12 MUZEUL JUDEȚEAN DE ETNOGRAFIE ARTA POPULARĂ Maramures 26
13 MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE Maramures 39

 

14 MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE ȘI ARTĂ ZALĂU Salaj 48
15 MUZEUL DE ARTA CONSTANTA Constanta 26
16 MUZEUL DE ARTA VIZUALA GALATI Galati 25
17 MUZEUL DE ISTORIE PAUL PALTANEA GALAȚI Galati 39
18 MUZEUL DUNĂRII DE JOS Calarasi 32
19 MUZEUL JUDETEAN TEOHARI ANTONESCU Giurgiu 34
20 MUZEUL JUDETEAN IALOMITA Ialomita 31
21 MUZEUL NAȚIONAL AL AGRICULTURII Ialomita 33
22 MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION

IONESCU-QUINTUS

Prahova 33
23 MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN Teleorman 24
24 MUZEUL DE ARTA CRAIOVA Dolj 45
25 MUZEUL JUDETEAN OLT Olt 44
26 MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BĂLCESCU Valcea 16
27 MUZEUL BANATULUI MONTAN Caras Severin 28
28 MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL

REGIMENTULUI DE GRANIȚĂ

Caras

Severin

24
29 MUZEUL DE ARTA TIMISOARA Timis 50
30 MUZEUL SATULUI BANATEAN Timis 45
31 MUZEUL JUDEȚEAN BUZĂU BUZĂU 48 ocupate din

52

  TOTAL POSTURI DE SPECIALITATE   922
Muzee cu mai puțin de 50 de posture aflate în subordinea consiliilor locale (municipii și orașe)

 

  Denumire Entitate Publica Judet Nr. Total Posturi
1 MUZEUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI VALER LITERAT Brasov 41
2 MUZEUL HAAZ REZSO ODORHEIU SECUIESC Harghita 13
3 MUZEUL ORASENESC TARISZNYAS MARTON Harghita 10
4 MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI Harghita 25
5 MUZEUL DE ARTA ION IRIMESCU Suceava 18
6 MUZEUL MARAMURESAN Maramures 44
7 MUZEUL DE ARTA POPULARA CONSTANTA Constanta 24
8 MUZEUL DE ISTORIE TEODOR CINCU – TECUCI Galati 15
9 MUZEUL CIVILIZATIEI GUMELNITA Calarasi 7
10 MUZEUL MUNICIPAL CÂMPULUNG Arges 19
11 MUZEUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘ Arges 8
12 MUZEUL DE ARHEOLOGIE ISTORIE ȘI ETNOGRAFIE HUNEDOARA Hunedoara 16
  TOTAL POSTURI DE SPECIALITATE   240
Biblioteci

Din cele 59 de biblioteci cu personalitate juridica, 22 de biblioteci județene au mai puțin de 50 de posturi, la care se adaugă toate cele 12 biblioteci municipale și orășenești

Biblioteci județene cu mai puțin de 50 de posturi in organigrama

 

  Denumire Entitate Publica Judet Nr. Total Posturi
1 BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA Alba 32
2 BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER – BOD PETER MEGYEI KONYVTAR Covasna 30
3 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ C. STURDZA BACĂU Bacau 50
4 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ MIHAI EMINESCU BOTOȘANI Botosani 38
5 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ NICOLAE MILESCU SPĂTARUL VASLUI Vaslui 42
6 BIBLIOTECA JUDETEANA GEORGE COȘBUC Bistrita

Nasaud

20
7 BIBLIOTECA JUDETEANA IONITA SCIPIONE BADESCU SALAJ Salaj 33
8 BIBLIOTECA JUDETEANA SATU MARE Satu Mare 42
9 BIBLIOTECA JUDETEANA PANAIT CERNA TULCEA Tulcea 33
10 BIBLIOTECA JUDETEANA KAJONI JANOS Harghita 21
11 BIBLIOTECA JUDETEANA ALEXANDRU ODOBESCU Calarasi 26
12 BIBLIOTECA JUDETEANA ION HELIADE RĂDULESCU DÂMBOVIȚA Dambovita 30
13 BIBLIOTECA JUDETEANA I.A. BASSARABESCU

GIURGIU

Giurgiu 27
14 BIBLIOTECA JUDETEANA STEFAN BANULESCU IALOMITA Ialomita 27
15 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ MARIN PREDA TELEORMAN Teleorman 18
16 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ CHRISTIAN TELL GORJ Gorj 35
17 BIBLIOTECA JUDETEANA I.G. BIBICESCU MEHEDINTI Mehedinti 38
18 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ION MINULESCU Olt 42
19 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ A.D. XENOPOL ARAD Arad 46
20 BIBLIOTECA JUDETEANA PAUL IORGOVICI CARAS SEVERIN Caras Severin 18
21 BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU Hunedoara 39
22 BIBLIOTECA JUDETEANA DINICU GOLESCU ARGEȘ Arges 30
  TOTAL POSTURI DE SPECIALITATE   717
       

 Tabel 2. Biblioteci municipale cu mai putin de 50 de posturi in organigrama

 

  Denumire Entitate Publica Judet Nr. Total Posturi

 

1 BIBLIOTECA MUNICIPALA GHEORGHENI Harghita 9
2 BIBLIOTECA MUNICIPALA PASCANI Iasi 8
3 BIBLIOTECA MUNICIPALA MIHAI RALEA Vaslui 11
4 BIBLIOTECA MUNICIPALA STEFAN PETICA TECUCI Galati 15
5 BIBLIOTECA MUNICIPALA ADJUD Vrancea 11
6 BIBLIOTECA MUNICIPALA GEORGE SBARCEA TOPLITA Harghita 5
7 BIBLIOTECA MUNICIPALA ODORHEIU SECUIESC Harghita 16
8 BIBLIOTECA MUNICIPALA CONSTANTIN TOIU

– URZICENI

Ialomita 8
9 BIBLIOTECA MUNICIPALA RM-SARAT Buzau 10
10 BIBLIOTECA MUNICIPALA CAMPULUNG MUSCEL Arges 8
11 BIBLIOTECA MUNICIPALA CURTEA DE ARGES Arges 3
12 BIBLIOTECA MUNICIPALA MIHAIL HALICI

CARANSEBES

Caras

Severin

5
  TOTAL POSTURI DE SPECIALITATE   109
       
 Similar, vor fi afectate instituții cu caracter unic precum:
 • 43 DJC – Direcțiile județene de cultură vor fi inițial transferate în subordine locală, apoi prin ”reorganizările” prevăzute, vor fi și ele desființate. Numite impropriu ”servicii descentralizate ale MC”, Direcțiile județene sunt în fapt niște unități deconcentrate cu sarcini exprese de monitorizare și prezervare pentru patrimoniul național și care ar trebui să fie reîntregite pentru a-și putea juca rolul, nu subordonate acelorași entități care decid afectarea obiectivelor de patrimoniu la nivel local.
 • Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală – responsabil cu desfășurarea de studii și cercetări statistice culturale, programe de formare profesională și examene de traducători. Singurul institut care elaborează ”Barometrul de consum cultural la nivel național”, care fundamentează politicile și strategiile domeniului și care gestionează bazele de date pentru toate sectoarele culturale creative.
 • Centrul Național al Cinematografiei – responsabil cu gestiunea patrimoniului cinematografiei naționale, Registrului Cinematografiei și Fondului
 • Administrația Fondului Cultural Național – principalul finanțator de proiecte ce susțin creaţia contemporană românească și valorizarea patrimoniului.
 • Arhiva Națională de Filme
 • Artexim
 • Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
 1. “Începând cu exercițiul bugetar al anului 2024, la elaborarea și aprobarea bugetelor locale, cheltuielile efectuate de autoritățile publice locale aferente capitolului bugetar 67: Cultură, Recreere, Religie și Sport nu pot depăși 7,5% din veniturile proprii realizate în exercițiul bugetar precedent;”

Conform datelor din țară, reducerea sub 7,5% a capitolului bugetar 67, înseamnă concret reducerea bugetului majorității instituțiilor de cultură din țară cu 50%. Doar ponderea salariilor din bugetul unei instituții de cultură e în medie de 80%. Înjumătățirea efectivă a bugetului înseamnă faliment. Subliniem că tipul de instituții vizat de aceste măsuri draconice este în mare măsură de cultură, ceea ce considerăm că este un profund act discriminatoriu și fără precedent în istoria țării noastre.

 

În condițiile în care Guvernul României nu elimină sau nu modifică articolele prezentate anterior, Rețeaua Națională a Muzeelor din România recomandă muzeelor membre și muzeele neafiliate, dar afectate de aceste măsuri, ca după 16.08.2023 să declanșeze operațiuni de conservare preventivă a patrimoniului propriu, închizând astfel accesul pentru public până în data de 1.09.2023.
Comunicat de presa, publicat integral, trimis de Rețeaua Națională a Muzeelor din România, Comitetul Național Român al Consiliului Internațional al Muzeelor Asociația Muzeelor în Aer Liber din România, Asociația Managerilor din Muzee, Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România.
Distribuie:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.